Χρήσιμες Πληροφορίες

Χορήγηση Μεταπτυχιακού Τίτλου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού τίτλου

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος)

1. Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διπλωματικής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

2. Πληρωμή των παραβόλων για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε (13€ αντίγραφο μεταπτυχιακού, 6€ αναλυτική βαθμολογία, 32€ μεμβράνη). Καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία

3. Από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος  θα πάρετε μια βεβαίωση ότι δεν χρωστάτε βιβλία

Καταθέτετε στην γραμματεία τις βεβαιώσεις (2), την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, το έντυπο ολοκλήρωσης σπουδών, το αποδεικτικό συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου που βρίσκετε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/student) και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την αίτηση.