Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ερωτηματολογίων Φοιτητών/τριών

Αξιολόγηση Μαθημάτων

 Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Τμήματος γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας των μαθημάτων. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος παρακολουθεί τα στοιχεία και εισηγείται τρόπους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Συνέλευση του Τμήματος. Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η αξιολόγηση των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αξιολόγηση Μαθημάτων 2020-2021