Ροές Μαθημάτων

Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες ακολουθούν κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο σπουδών τους.

Οι ροές μαθημάτων αποτελούνται από σαφώς προσδιορισμένες ομάδες μαθημάτων που αφορούν η καθεμιά σε ένα ή σε συνδιασμούς επιστημονικών πεδίων που αφορούν σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της Πληροφορικής.

Οι ροές μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και προσανατολίζουν τους/τις φοιτητές/-τριες με τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων που προσφέρονται στα 6ο έως και 8ο εξάμηνα σπουδών.

Για τη λήψη του πτυχίου είναι υποχρεωτική η κατοχύρωση τουλάχιστον μιας (1) ροής μαθημάτων από τις ακόλουθες που προσφέρονται στο Τμήμα.

Οι προσφερόμενες ροές μαθημάτων είναι:
Α. Τεχνητή Νοημοσύνη
Β. Διαχείριση Δεδομένων και Ιστού
Γ. Τεχνολογίες Λογισμικού
Δ. Τεχνολογίες Μάθησης
Ε. Επιστημονική Υπολογιστική
ΣΤ. Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων
Ζ. Υπολογιστικά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Η. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη
Θ. Ρομποτική-Αυτόνομα Συστήματα

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ροές υπάρχουν στον οδηγό σπουδών (σελ. 42-54).

Για τους/τις φοιτητές/-τριες που κατά την ακαδ. χρονιά 2019-20 διανύουν τα εξάμηνα 7 έως 8 και τους επί πτυχίω φοιτητές ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις της παραπάνω απόφασης.