Ερευνητικές Περιοχές

Εργαστήριο “Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών” (SWITCH)

To Εργαστήριο Πολυμέσων, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με την ανάπτυξη και διάδοση πολυμεσικών εφαρμογών (όπως λογισμικό και διεπαφές πολυμεσικών εφαρμογών και πολυμεσικής επικοινωνίας).


Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών (netcom)

Το Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με Δίκτυα Επικοινωνιών, Ασφάλεια Δικτύων, Ασύρματα και Κινητά Δίκτυα, Οπτικά Δίκτυα, Οπτικές Επικοινωνίες, Νανοδίκτυα, και Κατανεμημένα Συστήματα.


Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (aiia)

To Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με: Τεχνητή Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα, Αναγνώριση Προτύπων, Τεχνητή Όραση, Έμπειρα Συστήματα, Ασαφής Λογική, Γραφική, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Σήματος, Ψηφιακή Ανάλυση και Σύνθεση Εικόνων και Εικονοσειρών, Επεξεργασία και Ανάλυση Φωνής και Λόγου, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων και Σημάτων.


Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (Datalab)

Το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (http://datalab.csd.auth.gr) στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στους τομείς της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και της ανακάλυψης γνώσης, της διαχείρισης και της εξόρυξης γραφημάτων, ανίχνευσης ανωμαλιών σε δίκτυα δεδομένων, εξελισσόμενες κοινοτήτες και ανάλυση κοινωνικών μέσων, και των κατανεμημένων και μαζικά παράλληλων συστημάτων. Η ισχυρή ικανότητα του Datalab να υποστηρίζει την επιστήμη των δεδομένων, infometrics, αναλύσεις γνώμης, θεωρητικές θεμελιώσεις, δίκτυα αισθητήρων, μηχανές δεδομένων έξυπνων πόλεων, βάσεις δεδομένων πολυμέσων και  βιοπληροφορική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από τη θεωρία μέχρι την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία. Η αποστολή του Datalab είναι να προωθήσει την έρευνα αιχμής, να συμβάλει σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και να εμπνεύσει την επιχειρηματικότητα των ερευνητών και την ουσιαστική καινοτομία. Το Datalab διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε έργα έρευνας και καινοτομίας, έχει ισχυρούς δεσμούς με ένα ευρέως καθιερωμένο δίκτυο συνεργασιών και υποστηρίζει ενεργά τη μεταφορά γνώσης στη βιομηχανία και στο κοινό.


Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1990, αρχικά ως ερευνητική ομάδα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυών Συστημάτων, και είναι μέρος του τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου εκτείνονται σε αρκετές περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων της Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Σχεδιασμός Ενεργειών, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Λογικός Προγραμματισμός και Σημασιολογικός Ιστός. Το Εργαστήριο είναι ενεργός κόμβος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πολλών εθνικών και διεθνών συνεδρίων ενώ έχει οργανώσει το 2ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη το 2002, το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στον Σχεδιασμό Ενεργειών στην Χαλκιδική το 2002 και το 9ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη το 2016.


Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής

Το Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα: Στατιστική και πληροφοριακά συστήματα, επιχειρησιακή έρευνα, ηλεκτρονική φυσική και μικροηλεκτρονική, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμοσμένη μαθηματική ανάλυση, θεωρία πληροφοριών – θεωρητική κρυπτογραφία, βελτιστοποίηση, αριθμητική γραμμική άλγεβρα.