Κατοχυρώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από μετεγγραφές ή κατατάξεις μπορούν να κατοχυρώνουν μαθήματα που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και διδάσκονται και στο Τμήμα μας, χωρίς βαθμό. Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα φαίνεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα, καθώς και την ύλη του μαθήματος. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους κατατασσόμενους από ΤΕΙ (ή ΑΤΕΙ) ή ανώτερες σχολές. (Αποφάσεις ΓΣ 2/10.10.95 και 8/1.3.96).

Αίτηση κατοχύρωσης

Αίτηση συνολική