Κατευθύνσεις

Με βάση το ΦΕΚ (34270/19-12-2014) η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος μειώθηκε σε 2 εξάμηνα, όπου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 8 μαθήματα, συν το 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Οι εισαχθέντες στο πρόγραμμα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 ακολούθησαν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

To Π.Μ.Σ. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

  • Δικτυακά Συστήματα: Η κατεύθυνση καλύπτει περιοχές τόσο του Υλικού υπολογιστών και των Δικτυακών Συστημάτων όσο και των θεμάτων που άπτονται των Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών με έμφαση στα Ασύρματα Δίκτυα και στα Οπτικά Δίκτυα, σε Θέματα Τεχνολογίας Οπτοηλεκτρονικών Συστημάτων και Οπτικών Υπολογιστών, σε Κβαντικούς Υπολογιστές, σε Προχωρημένα Θέματα Υλικού με έμφαση σε Ολοκληρωμένα Μικροσυστήματα και Σχεδίαση Προηγμένων Ψηφιακών Συστημάτων VLSI καθώς και σε Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα με έμφαση σε θέματα Μοντελοποίησης, Προσομοίωσης και Απόδοσης τους.
  • Τεχνολογίες Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού: Η κατεύθυνση των Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού στοχεύει στην εμπέδωση των αντικειμένων των Βάσεων Δεδομένων, της Τεχνολογίας Λογισμικού, των Ευφυών Συστημάτων, της Διαχείρισης Γνώσης και Ανάλυσης Πληροφορίας, των Λειτουργικών Συστημάτων και του Παγκόσμιου Ιστού. Προσφέρονται μαθήματα και πτυχιακές εργασίες με έμφαση σε επικαιροποιημένες μεθοδολογίες, υλοποιήσεις και εφαρμογές που εστιάζουν στην αιχμή των θεματικών αυτών αντικειμένων όπως πχ σε θέματα εξόρυξης πληροφορίας, μηχανικής μάθησης, λογισμικού ανοικτού κώδικα, διαχείρισης δεδομένων Ιστού, σημασιολογικού, κοινωνιολογικού Ιστού κ.λπ.
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Η κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) έχει σαν βασικά της αντικείμενα: (α) την αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην εκπαίδευση και τη μάθηση, (β) την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να υποστηρίξουν τη μάθηση και να διαμορφώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο αναγκών της «κοινωνίας της πληροφορίας», και (γ) την διερεύνηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη της μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη: Η κατεύθυνση των Ψηφιακών Μέσων – Υπολογιστικής Νοημοσύνης προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στα ψηφιακά μέσα, πολυμέσα και τις επιστήμες σήματος, εικόνας, και υπολογιστικής νοημοσύνης. Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων α) στην επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής πληροφορίας που αντλείται από κείμενα, εικόνες, εικονοσειρές (video), ομιλία, μουσική, ήχο, ιατρικά σήματα και βιοσήματα, β) στις υπολογιστικές μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και γ) στην σύνθεση πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου (rich media, multimedia) για τρισδιάστατα γραφικά, εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια υπολογιστών, κ.τ.λ. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης αποκτούν μια σφαιρική γνώση του αντικειμένου μέσα από μια σειρά μαθημάτων, όπως Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας, Ψηφιακή Τηλεόραση και Video, Τεχνητή Όραση, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Επεξεργασία Βιοιατρικών Σημάτων-Βιοπληροφορική, Εικονική Πραγματικότητα, Γλωσσική Τεχνολογία.