Πρακτική Άσκηση

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός ΒΠΔΕ (Επάρκεια)

Παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

www.dasta.auth.gr

Πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Σκοποί της ΠΑ είναι:

 • H πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και η απόκτηση της απαραίτητης εξωστρέφειας.
 • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται.
 • Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο πάνω στον τομέα εργασίας που τους ενδιαφέρει.
 • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου. To μάθημα  δηλώνεται από τον φοιτητή για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο εαρινό εξάμηνο, για τις υπόλοιπες στη χρονική περίοδο εκπόνησης αυτής. Ο ασκούμενος δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, αφού η ΠΑ αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας. Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Επίκ. Καθηγητής  κ. Αναστάσιος Γούναρης και επόπτες από κάθε τομέα του Τμήματος: Γ. Τσουμάκας, Γ. Κεραμίδας, Π. Νικοπολιτίδης. Στέλεχος του γραφείου Πρακτικής του Τμήματος: κ. Γ. Θεοχάρη (τηλ. 2310-998164, gtheocha@csd.auth.gr).  Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ με τους εξής τρόπους:

 • στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»,
 • στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+,
 • απευθείας με κατάλληλους φορείς (π.χ., ιδιωτικές εταιρείες, AIESEC).

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ μόνο μία φορά μέσω ΕΣΠΑ αλλά εφόσον το επιθυμούν  μπορούν να κάνουν (όχι ταυτόχρονα) και άλλη μια μια φορά είτε εκτός ΕΣΠΑ , είτε Πρακτική για τη βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή τα ECTS αναγνωρίζονται ΜΙΑ φορά μόνο αναφορικά με το μάθημα NGE-07-02 (οπωσδήποτε στην πρακτική ΕΣΠΑ αν έχει κάνει εκεί ο φοιτητής).

Το μάθημα προσφέρει 5 ECTS χωρίς να έχει βαθμολογία (υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ, PASS/FAIL) και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.

 1. Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών μηνών (σε καθεστώς ημιαπασχόλησης σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση των φορέων υποδοχής (εργοδότης των ασκούμενων είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας. Η ΠΑ στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» προσφέρεται στους φοιτητές του 7ο και μεγαλύτερων εξαμήνων.  Ως περίοδοι ΠΑ έχουν καθοριστεί: (α) Απρίλιος-Ιούνιος  και (β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος.

Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για ΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μετά από σχετική πρόσκληση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ καθώς και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του Τμήματος.  Τα κριτήρια Επιλογής είναι:

 1. Γίνονται δεκτοί αποκλειστικά φοιτητές που είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης.
 2. Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει τα μισά μαθήματα βάσει ECTS τη στιγμή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, για φοιτητές που είναι στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές που είναι στο 8ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 105. Για φοιτητές που είναι σε μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 120.
 3. Οι επιλέξιμοι φοιτητές ταξινομούνται βάσει του μαθηματικού τύπου (Μ.Ο. βαθμολογίας * περασμένα ECTS) σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με τα περισσότερα ECTS.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας,  οφείλει να δηλώσει την Πρακτική Άσκηση στο Εαρινό Εξάμηνο.

Ο/H κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής από το πληροφοριακό  σύστημα atlas έπειτα από συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής ο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της.) Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της Θεσσαλονίκης ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, (αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος). Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ).

Λήξη ΠΑ και αξιολόγηση: Ο φορέας υποδοχής  υποβάλει  ηλεκτρονική αξιολόγηση  σχετικά με την πορεία του φοιτητή. Η τελική αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται με βάση την προαναφερόμενη εκτίμησης του φορέα αλλά και την εβδομαδιαία αποτύπωση των πεπραγμένων του φοιτητή. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση Συμμετοχής από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 1. Πρακτική Άσκηση με απευθείας επαφή με κατάλληλους φορείς

Το Τμήμα Πληροφορικής ενέκρινε στη ΓΣ 264/25-5-2016 την αναγνώριση  Πρακτικής Ασκησης με κατάλληλους φορείς και την απόδοση των 5 ECTS στα πλαίσια του μαθήματος NGE-07-02.

Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική άσκηση στο προβλεπόμενο εξάμηνο λήξης αυτής, εφόσον φυσικά αυτή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 1. Γραπτή αίτηση του φοιτητή, πριν ξεκινήσει την ΠΑ, με πλήρη περιγραφή χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης (καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη δήλωση των φοιτητών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ). Επειδή θα πρέπει να υπάρχει και έγκριση από Συνέλευση Τμήματος, η διαδικασία πρέπει να γίνει 2 μήνες πριν την έναρξη της πρακτικής.
 2. Έγκριση από την επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον υπεύθυνο ΠΑ, τους επόπτες των τομέων του Τμήματος με κριτήρια την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή όπως και στην περίπτωση της πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ (7ο εξάμηνο και πάνω, περασμένο τουλάχιστον το 50% των ECTS) και τη συνάφεια του αντικειμένου με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Εκτέλεση της ΠΑ από τον φοιτητή κάτω από την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ο οποίος θα παρακολουθεί τακτικά την πορεία της ΠΑ σε επικοινωνία με τον φοιτητή και τον φορέα.
 4. Λήξη ΠΑ και αξιολόγηση. Ο φοιτητής υποβάλλει γραπτή έκθεση σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της ΠΑ μαζί με αντίστοιχη βεβαίωση του φορέα. Εφόσον η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Τμήματος, ο ασκούμενος αξιολογείται μετά το πέρας της περιόδου άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ενδιάμεση αλλά και την τελική έκθεση πεπραγμένων που έχει αυτός συντάξει και την αξιολόγησή του από τον επόπτη του, στον φορέα που έκανε την πρακτική του. Η επιτροπή θα συντάσσει έντυπο αξιολόγησης με το οποίο θα αποφασίζεται η αναγνώριση ή όχι της ΠΑ και η απόδοση των 5 ECTS.
 5. Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ).
 6. Σύμφωνα με απόφαση ΓΣ, σε ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται αιτήματα εκπόνησης πρακτικής εκτός ΕΣΠΑ και σε φοιτητές του 6ου εξαμήνου.
 1. Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+, και σε συνεργασία με την AIESEC

Το Τμήμα Πληροφορικής ενέκρινε στη ΓΣ 264/25-5-2016 την αναγνώριση και άλλων τύπων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)  εκτός ΕΣΠΑ (Erasmus, AIESEC)  και την απόδοση των 5 ECTS στα πλαίσια του NGE-07-02.  Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 1. Ο φοιτητής να πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον κανονισμό κινητικότητας φοιτητών σχετικά με την εκπόνηση πρακτικής στο εξωτερικό.
 2. Γραπτή αίτηση του φοιτητή, πριν ξεκινήσει την ΠΑ, με πλήρη περιγραφή χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης.
 3. Έγκριση από την επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον υπεύθυνο ΠΑ, τους επόπτες των τομέων και από τον υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος (εφόσον η ΠΑ γίνεται στο πλαίσιο αυτό) με κριτήρια την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή όπως και στην περίπτωση της πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ (προπτυχιακός στο 7ο εξάμηνο και πάνω, περασμένο τουλάχιστον το 50% των ECTS) και τη συνάφεια του αντικειμένου με το πρόγραμμα σπουδών.
 4. Εκτέλεση της ΠΑ από τον φοιτητή κάτω από την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ιδρύματος εξωτερικού.
 5. Για την τελική αναγνώριση. Με την επιστροφή του ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα ΕΕΠ τα παρακάτω έντυπα (με πρωτότυπες υπογραφές): α) Το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μήνα παραμονής στο εξωτερικό υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. Β) Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. Γ) Ηλεκτρονική Τελική Έκθεσης Αξιολόγησης και δ) τελικό Online τεστ γλωσσικής αξιολόγησης που απαιτείται στα πλαίσια του Erasmus+.
 6. Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ).
 7. Σύμφωνα με απόφαση ΓΣ, σε ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται αιτήματα εκπόνησης πρακτικής εκτός ΕΣΠΑ και σε φοιτητές του 6ου εξαμήνου.
 1. Πρακτική Άσκηση για τηΒεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας “ΒΠΔΕ”

 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) για τη «Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΒΠΔΕ) είναι μάθημα γενικής επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (με κωδικό NGE-07-03) που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές/-τριες στο 7ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική ‘Ασκηση για τη ΒΠΔΕ (NGE-07-03) με την έναρξη αυτής και στη χρονική περίοδο εκπόνησης αυτής.

Κατά την ΠΑ οι ασκούμενοι/-ες τοποθετούνται σε Σχολική μονάδα (Πειραματικό σχολείο) της Θεσσαλονίκης όπου και ασκούνται ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Τάξη και το Εργαστήριο Πληροφορικής.

Το μάθημα προσφέρει 5 ECTS χωρίς να έχει βαθμολογία (υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ, PASS/FAIL) και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου. Οι ασκούμενοι/-ες δεν μπορούν να ορκιστούν πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, αφού η ΠΑ αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορούν όμως να έχουν ολοκληρώσει τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (όπως μαθήματα, πτυχιακή εργασία) και να μην έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση ορκωμοσίας. Υπεύθυνος Καθηγητής του μαθήματος είναι ο Αν. Καθηγητής Στ. Δημητριάδης.

Για την πραγματοποίηση ΠΑ για τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Αποστολή μηνύματος email στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος (sdemetri@csd.auth.gr) έγκαιρα (πχ. πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου για το οποίο ενδιαφέρονται να κάνουν ΠΑ) στο οποίο να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
 2. Καταθέτουν στην γραμματεία του Τμήματος γραπτή αίτηση (πριν ξεκινήσουν την ΠΑ), με περιγραφή των βασικών πληροφοριών όπως: χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης (θα ενημερωθούν για το πώς θα τα δηλώσουν στο απαντητικό email που θα λάβουν), καθώς και (καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη δήλωση των φοιτητών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ).
 3. Επικοινωνούν με τη Σχολική μονάδα (τον εκεί επόπτη/-τρια) και υλοποιούν την ΠΑ υπό την επίβλεψη του επόπτη/-τριας και του υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος ενημερώνεται γαι την πορεία της ΠΑ σε επικοινωνία με τον/την φοιτητή/-τρια και τον/την επόπτη/-τρια.
 4. Λήξη ΠΑ και αξιολόγηση: Μετά τη λήξη της ΠΑ οι ασκούμενοι/-ες υποβάλλουν προς τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος:
  1. Τελική έκθεση σχετικά με τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα της Πρακτικής (την οποία υπογράφει και ο/η επόπτης/-τρια της Σχολικής μονάδας).
  2. Βεβαίωση της Σχολικής μονάδας για επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής.
 1. Οι ασκούμενοι/-ες βαθμολογούνται (PASS/FAIL) μετά το πέρας της περιόδου άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή του, γίνεται με βάση την παραπάνω έκθεση και βεβαίωση της Σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος συντάσσει έντυπο αξιολόγησης με το οποίο θα αποφασίζεται η αναγνώριση ή όχι της ΠΑ και η απόδοση των 5 ECTS.