Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος εφαρμόζεται με τις παρακάτω διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας:

α) Καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ

Το ΠΠΣ αναπτύχθηκε και εξελίσσεται βάσει: i) των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων, ii) των αναγκών της αγοράς εργασίας, iii) των εξελίξεων στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, και iv) των ευρημάτων της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η ΟΜΕΑ και η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών είναι αρμόδιες για την εισήγηση των αλλαγών στο ΠΠΣ.

H ΟΜΕΑ είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των ετήσιων και 4ετών εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, που σκοπό έχουν να πιστοποιήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους/τις φοιτητές/τριες, την ποιότητα των υποδομών του Τμήματος καθώς και το επίπεδο της έρευνας αλλά και της διοίκησης που συντελείται από το προσωπικό του, ακαδημαϊκό και διοικητικό. Η ετήσια έκθεση καταγράφει και διαπιστώνει τα δυνατά στοιχεία και τις αδυναμίες του Τμήματος στους επιμέρους τομείς και αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη μελλοντική βελτίωση των διδακτικών και ερευνητικών του αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει ορίσει συγκεκριμένη ετήσια διαδικασία με προθεσμίες που περιλαμβάνουν διαβούλευση, κατάθεση προτάσεων και άλλες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος του Απριλίου αλλαγές σε μαθήματα του. Οι σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης διαβιβάζονται στη ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ για έλεγχο τήρησης βασικών απαιτήσεων και επικυρώνονται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Οι αλλαγές στο ΠΠΣ εφαρμόζονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ενσωματώνονται στον Οδηγό Σπουδών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

β) Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το ΠΠΣ ακολουθεί το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθήματος αξιολογούνται από την ΟΜΕΑ και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών, την γνώμη των διδασκόντων αλλά και τη διεθνή πρακτική.

γ) Η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

Το Τμήμα ενισχύει καλές πρακτικές (π.χ. η ενσωμάτωση βιντεομαθημάτων -SPOC- Small Private Online Courses-στο ΠΠΣ) που σχετίζονται με την ποιότητα του διδακτικού έργου προσφέροντας ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριων στα μαθήματα.

Ενθαρρύνεται η εργαστηριακή άσκηση στα μαθήματα καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να συνδυάσουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος με πρακτικές εμπειρίες.

Συνιστώνται οι πολλαπλοί τρόποι εξέτασης του/της φοιτητή/τριας, οι ομαδικές αλλά και ατομικές εργασίες κατά περίσταση, καθώς και η εκπόνηση μελέτης (project) στα μαθήματα των μεγαλύτερων εξαμήνων. Η ΟΜΕΑ επεξεργάζεται τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες.

δ) Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

Τα τυπικά προσόντα των μελών ΔΕΠ ελέγχονται μέσω των αξιολογήσεων κατά τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξής τους. Επιπλέον, το Τμήμα Πληροφορικής έχει συντάξει και τηρεί λίστα κριτηρίων εκλογής/εξέλιξης μελών ΔΕΠ που υιοθετήθηκε και από το Ίδρυμα.

Στην αξιολόγηση των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες αξιολογούνται και τα μέλη ΔΕΠ και τα σχόλια των φοιτητών/τριων (διαθέσιμα στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ) λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους/τις διδάσκοντες/ουσες έτσι ώστε να εντοπιστούν και να αρθούν αδυναμίες ή να ενισχυθούν θετικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε συνεδρίαση του κάθε Τομέα στο τέλος του εξαμήνου.

ε) Η προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας

Στο Τμήμα υπάρχουν οργανωμένες ερευνητικές ομάδες που εκπονούν έρευνα, καθοδηγούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους διδάκτορες και συντονίζουν τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά/ αναπτυξιακά έργα στα οποία συμμετέχουν.

Το Τμήμα Πληροφορικής θεωρείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καταξιωμένο και διακεκριμένο. Η εξαιρετική φήμη του οφείλεται στις διακρίσεις και βραβεύσεις που έχει πετύχει, στην ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα των μελών του, στα χρηματοδοτούμενα έργα, αλλά κυρίως στην προσφορά κατάρτισης υψηλής ποιότητας και στην επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του. Το Τμήμα Πληροφορικής, μέσω του ΑΠΘ, συμμετέχει σε όλες τις σημαντικές λίστες κατάταξης, όπως THE, QS, ARWU, Leiden, US News, και η θέση του κυμαίνεται μεταξύ 100 και 500. Σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά Πανεπιστήμια, το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ κυμαίνεται στις θέσεις 1 έως 3. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην λίστα Κατάταξης Leiden, η οποία εξαρτάται μόνο από το δημοσιευμένο έργο και στην οποία το Τμήμα Πληροφορικής κατατάσσεται στο πεδίο Mathematics & Computer Science για το 2019 στην θέση 106 διεθνώς και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με το κριτήριο ταξινόμησης PP (10%)[1], το οποίο θεωρείται από τους υπευθύνους της λίστας ως το πιο «σταθερό». Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει από το 2015 στην κατάταξη του διεθνούς οργανισμού U-Multirank, η οποία δεν προτείνει κάποια απόλυτη λίστα κατάταξης αλλά παρέχει πολλαπλές διαστάσεις σύγκρισης των Πανεπιστημίων και «κατασκευής» ad-hoc δεικτών σύγκρισης.

στ) Τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα αποτελεί προτεραιότητα του σχεδιασμού του ΠΠΣ. Ενδεικτικά, η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην ερευνητική διαδικασία και η ενθάρρυνση τους για την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω εξιδεικευμένων μαθημάτων, παρουσίασης και ανάλυσης συναφών επιστημονικών εργασιών και της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στην αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.
 • Συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε οργανωμένα από το Τμήμα σεμινάρια, συνέδρια, θερινά σχολεία και επιστημονικές ημερίδες.
 • Επιπλέον, από ένα περιορισμένο αριθμό διδασκόντων παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

ζ) Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της αγοράς ως προς τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοί του μέσα από προσωπικές επαφές των μελών ΔΕΠ με εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, προσκεκλημένους ομιλητές αλλά και οργάνωση ημερίδων καριέρας με εταιρίες του κλάδου.

Η ζήτηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των μορίων εισαγωγής μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στο Τμήμα, ενώ και το γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ[2]) του ΑΠΘ επιβεβαιώνει την υψηλή ζήτηση των αποφοίτων δηλώνοντας ότι το 90% των προκηρύξεων για θέσεις εργασίας που συγκεντρώνονται από το γραφείο (αποστολή προκηρύξεων από εταιρίες και/ή αποδελτίωση ημερήσιου τύπου) είναι στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με τον αριθμό αυτό να ανέρχεται σε 356 και 466 για το 2018 και το 2019 αντίστοιχα.

η) Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες κι οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

Το Τμήμα παρέχει μια σειρά υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους/τις φοιτητές/τριες όπως:

 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
 • Ιστοσελίδα.
 • E-learning για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία και επικοινωνία.
 • Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο.
 • Φοιτητική λέσχη μέσω του ΑΠΘ.
 • Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας μέσω του ΑΠΘ.
 • Συλλόγους Φοιτητών/τριών.
 • Πρόγραμμα ERASMUS+ (Μαθήματα και/ή Πρακτική Άσκηση)
 • Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης.
 • Φοιτητικό – Στεγαστικό Επίδομα – Υποτροφίες.

θ) Διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη μελέτη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών κάθε εξάμηνο και το σχεδιασμό δράσεων βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου βάσει των αποτελεσμάτων. Η ΟΜΕΑ είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος μεταφέροντας τις πολιτικές και στρατηγικές που ορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. Τέλος, το Τμήμα στο μέτρο των δυνατοτήτων του υλοποίησε τις προτάσεις/συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης.

[1] Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που συγκρινόμενες με τις υπόλοιπες εργασίες του ίδιου επιστημονικού πεδίου και του ίδιου έτους, ανήκουν στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων εργασιών.

[2] https://dasta.auth.gr/