Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με βάση την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, αποφάσισε την πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι για τέσσερα έτη, από 13-07-2021 έως 12-07-2025.

(α) Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ Πληροφορικής ΑΠΘ
(β) Final Accreditation Report UGP Informatics AUTH