Σχετικά έγγραφα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εδώ θα βρείτε τα διαδικαστικά βήματα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από την διαδικασία επιλογής υποψηφίου διδάκτορα μέχρι και την διαδικασία ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής. 

Τα έγγραφα που θα χρειαστούν σε όλα αυτά τα βήματα είναι:

Έγγραφο 00 – Αίτηση θέσης διδάκτορα

Έγγραφο 01 – Αίτηση για διδακτορικό

Έγγραφο 02 – Υπόδειγμα εισηγητικής έκθεσης τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Έγγραφο 03 – Υπόδειγμα έκθεσης προόδου

Έγγραφο 04 – Βεβαίωση προόδου διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 05 – Αίτημα αλλαγής θέματος διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 06 – Υπόδειγμα τελικής έκθεσης προόδου

Έγγραφο 07 – Έγκριση συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 08 – Αίτηση για δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 09 – Έγκριση δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής και ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής

Έγγραφο 10 – Πρακτικό παρουσίασης διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 11 – Αίτηση παράτασης διδακτορικής διατριβής

Έγγραφο 12 – Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής- επιβλέποντα