Στρατηγική του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Η Στρατηγική του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος εναρμονίζεται πλήρως με τη Στρατηγική του Ιδρύματος, όπως αυτή διατυπώνεται στο ΕΣΔΠ και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ Β΄ 11101/21-3-2019), και επενδύει στην αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος στο σύνολο του, στην παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας σπουδών, καθώς και στη συμμετοχική και ενεργό παρουσία των φοιτητών/τριών στις διαδικασίες μάθησης και στις υπόλοιπες δράσεις κοινω­νικού, περιβαλλοντικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Το Τμήμα προσδιορίζει τη στρατηγική ανάπτυξής του, εφαρμόζοντας καθορισμένες διαδι­κασίες, μέσα από μια αντικειμενική αποτύπωση του εξωγενούς και ενδογενούς περιβάλ­λοντος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και τις νέες προκλήσεις και να προβεί σε αντίστοιχες δράσεις. Η στρατηγική ανάπτυξης αφορά όλο το εύρος της αποστολής του και περιλαμβάνει την ενίσχυση της ποιότητας και της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα και την καλύτερη σύνδεση με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Η υλοποίηση της στρατηγικής του Τμήματος βασίζεται σε διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και συμμετοχή όλων των μελών του, με έμφαση στις ανάγκες των φοιτητών/τριών και αναπτύσσεται σε τρεις (3) βασικούς άξονες:

 1. Προαγωγή της Επιστήμης της Πληροφορικής.
 2. Προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας αλλά και της αγοράς.
 3. Προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των φοιτητών/τριών.

Ο άξονας (1) είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ευρύ χαρακτήρα του Τμήματος, το οποίο δημιουργεί επιστήμονες με πληρότητα γνώσεων στην επιστήμη της Πληροφορικής ενώ η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι εχέγγυο διασφάλισης της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών. Ο άξονας (2) ικανοποιείται με τη διαρκή επικοινωνία του Τμήματος με ερευνητικούς φορείς και με φορείς της αγοράς. Στο πλαίσιο του άξονα (3), οι ανάγκες των φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη με στόχο την προαγωγή της αποτελε­σματικότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας για τη μεγιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με την αποφοίτησή τους.

Τέλος, το Τμήμα, με βάση παραπάνω αλλά και τα σχόλια της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης, έχει θέσει ως Στρατηγικό Στόχο τη διερεύνηση της μετεξέλιξής του σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με 5ετή κύκλο σπουδών, προκειμένου να επιτύχει μια σειρά από οφέλη, όπως:

 • Εισαγωγή υψηλού επιπέδου φοιτητών, προερχόμενο από μια δεξαμενή με σταθερό προσανατολισμό σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
 • Καλύτερη ενσωμάτωση στο νέο χάρτη των Τμημάτων που σχετίζονται με την πληροφορική και του μηχανικούς υπολογιστών.
 • Διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.
 • Ακριβέστερη αντιπροσώπευση του συνόλου των γνωστικών αντικειμένων του υπάρχοντος δυναμικού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
 • Ακριβέστερη αποτύπωση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών.

Σύνδεση με απόφοιτους του Τμήματος και τοπικούς και περιφερειακούς φορείς

Η διάδραση με τους φορείς της αγοράς αποτελεί βασική λειτουργία στο σχεδιασμό του ΠΠΣ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε επιστημονικά προγράμματα με εταίρους από ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, διοργανώνουν ημερίδες επικοι­νω­νίας, πραγματο­ποιούν επαφές τόσο με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) όσο και με εκπροσώπους τοπικών εταιριών πληροφορικής και οι φοιτητές/τριες λαμβά­νουν μέρος σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) σε επιχειρήσεις και σε ερευνητικά εργαστήρια ή δημόσιους οργανισμούς. Με τους τρόπους αυτούς, διατηρούνται ανοικτοί δίαυλοι επι­κοινω­νίας μέσω των οποίων διοχετεύονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στην εκπαι­δευ­τική διαδικασία, και ενσωματώνονται σχετικές γνώσεις οι οποίες προσαρμόζονται στο ΠΠΣ ομα­λά, μέσω τακτικών επικαιροποιήσεων. Επίσης, οι φοιτη­τές/τριες του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε επιστημονικές οργα­νώσεις και ημερίδες μέσω, π.χ., του ACM AUTh Student Chapter[1] που ιδρύθηκε το 2008 στο ΑΠΘ από φοιτητή του Τμήματος.

Τέλος, η ζήτηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των μορίων εισαγωγής μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στο Τμήμα, ενώ και το γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιο­δρομίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ[2]) του ΑΠΘ το επιβε­βαιώνει (με email) δηλώνοντας ότι το 90% των προκηρύξεων για θέσεις εργασίας που ανακοι­νώνονται από το γραφείο (αποστολή προκηρύξεων από εταιρίες και/ή αποδελτίωση ημερή­σιου τύπου) είναι στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής.

Πηγές για την ενσωμάτωση νέας γνώσης στο ΠΠΣ

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση νέας γνώσης στο ΠΠΣ είναι οι εξής:

 • ΠΠΣ Πανεπιστημιακών Τμημάτων που προσφέρουν αντίστοιχους ή και συναφείς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Διεθνής βιβλιογραφία που σχετίζεται με το σχεδιασμό ΠΠΣ Πανεπιστημιακών Τμημάτων στον χώρο της Επιστήμης της Πληροφορικής.
 • Έρευνες στον χώρο της αγοράς (κλαδικές μελέτες).
 • Επιστημονικά συνέδρια.

[1] http://acm.web.auth.gr/

[2] https://dasta.auth.gr/