Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από τους/τις  φοιτητές/τριες σε πολλαπλές σημαντικές δραστηριότητες, όπως η επιστημονική και τεχνική αποτύπωση προβλημάτων, η μεθοδολογία της έρευνας, η σχεδίαση και η υλοποίηση επιστημονικών μεθόδων ή/και εργαλείων και η συγγραφή επιστημονικού κειμένου που προκύπτει από ερευνητική προσπάθεια, με βάση κανόνες και οδηγίες αριστείας όπως έχουν αποτυπωθεί και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Πτυχιακή Εργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των εφαρμογών της.
 2. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 15 ECTS και εκπονείται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση ποιοτικών πτυχιακών εργασιών που να μπορούν να δώσουν σημαντικές δεξιότητες στους/στις φοιτητές/τριες αλλά και που να εμπνεύσουν καινοτόμες λύσεις με παράλληλη αναγνώριση των δυνατοτήτων και της δυναμικής των προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Αρμοδιότητες και Ευθύνες διδασκόντων

 1. Η επίβλεψη πτυχιακών εργασιών αποτελεί υποχρέωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και αναγνωρίζεται ως μέρος των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.
 2. Τα θέματα πτυχιακών εργασιών προτείνονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και αναρτώνται στην πλατφόρμα ανάθεσης πτυχιακών εργασιών[1] στην οποία έχουν πρόσβαση οι φοιτητές/τριες, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου (7ο εξάμηνο ή ανώτερο). Τα θέματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τίτλο και συνοπτική περιγραφή του θέματος και ενδεχομένως συναφή προαπαιτούμενα μαθήματα ή/και απαιτούμενες δεξιότητες καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία.
 3. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας έχει εκτιμηθεί σε ένα εξάμηνο εντατικής ενασχόλησης. Η ολοκλήρωση και υποβολή της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εξεταστικής του ΠΠΣ και σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα θέσει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
 4. Μπορεί να γίνει συνεπίβλεψη πτυχιακής εργασίας από δύο μέλη ΔΕΠ του ίδιου Τομέα ή διαφορετικών Τομέων, σε περίπτωση που το απαιτεί το θέμα.
 5. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του/της φοιτητή/τριας και του/της επιβλέποντος/ουσας την εκπόνησή της. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πτυχιακής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά και/ή συνέδρια.
 6. Τα μέλη ΔΕΠ ανακοινώνουν και επιβλέπουν ικανό αριθμό θεμάτων ώστε να καλύπτονται όλοι οι φοιτητές/τριες που υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής.

Διαδικασία ανάθεσης πτυχιακής εργασίας -Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών

 1. Μετά από την ανάρτηση των θεμάτων, με email που στέλνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους και οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες  για την ανάρτηση των πτυχιακών εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες με είσοδο τους στην πλατφόρμα μπορούν  να περιηγηθούν στα προσφερόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ των εργαστηρίων του Τμήματος δύνανται να κάνουν ατομική ή/και ομαδική παρουσίαση των αναρτημένων θεμάτων των πτυχιακών κατόπιν ανακοίνωσης στην πλατφόρμα.
 2. Oι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία δηλώνουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν επικοινωνώντας με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηλώνεται στο σύστημα εκτός αν καθορίζεται από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα διαφορετική προθεσμία με ανάλογη ανακοίνωση.
 3. Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχει ο/η φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν στα τέσσερα πέμπτα (4/5) των ECTS των τριών (3) πρώτων ετών.
 4. Η επιλογή του/της φοιτητή/τριας που θα εκπονήσει πτυχιακή εργασία με το εκάστοτε θέμα γίνεται από το/τα μέλος/η ΔΕΠ που το έχει/ουν εισηγηθεί, μετά από μια διαδικασία συζήτησης/συνέντευξης του/της φοιτητή/τριας και με βάση την ικανοποίηση των προαπαιτούμενων, όπως αυτά περιγράφονται για κάθε θέμα στη σχετική πλατφόρμα. Σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων για το ίδιο θέμα, μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμοποιηθούν κριτήρια από τον/την επιβλέποντα/ουσα του θέματος όπως: (α) ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η υποψήφιος/α σε σχέση με το σύνολο των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει, (β) επίδοση στα μαθήματα (ο μέσος όρος των βαθμών σε όλα τα μαθήματα), (γ) επίδοση σε συναφή μαθήματα (ο μέσος όρος των βαθμών στα συναφή με το θέμα της πτυχιακής μαθήματα). Η επιλογή των φοιτητών/τριών αυτής της φάσης οριστικοποιείται μέχρι το τέλος του 7ου εξαμήνου και εφόσον καλύπτεται η απαίτηση της παραγράφου 3.
 5. Στην πιθανή περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προβλέπεται ένας επαναληπτικός κύκλος ανακοίνωσης θεμάτων από τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές/τριες καλούνται εκ νέου να εκφράσουν ενδιαφέρον για θέματα που δεν έχουν ανατεθεί ή/και για άλλα θέματα που τυχόν προστεθούν από τα μέλη ΔΕΠ.
 6. Σε περίπτωση μη ανάθεσης πτυχιακής εργασίας μετά και από τον επαναληπτικό κύκλο, ο/η φοιτητής/τρια δύναται να κάνει αίτηση στην Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων για θέμα/επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής επικοινωνούν με τα μέλη ΔΕΠ ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμείς περιπτώσεις .
 7. Οι επιλεγέντες/είσες φοιτητές/τριες δηλώνουν την πτυχιακή εργασία στη Γραμματεία του Τμήματος με την αρχή του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της δήλωσης των μαθημάτων. Ταυτόχρονα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ενημερώνουν τη Γραμματεία για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν αναλάβει πτυχιακή υπό την επίβλεψη τους.

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας- Ρυθμιστικές διατάξεις

 1. Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, οι φοιτητές/τριες οφείλουν τα τηρούν τους κανόνες (π.χ. συχνότητα και τρόπος συνεργασίας και παρουσίασης, χρονοδιάγραμμα και φύση παραδοτέων, κλπ.) που τίθενται από τα μέλη ΔΕΠ που τους/τις επιβλέπουν με την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.
 2. Διακοπή της πτυχιακής εργασίας επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται με αίτημα του/της φοιτητή/τρια και τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσα. Διακοπή της πτυχιακής εργασίας μπορεί να προκαλέσει και ο/η επιβλέπων/ουσα, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του φοιτητή/τρια. Η διακοπή κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία από τον/την επιβλέποντα/ουσα, ο/η οποίος/α αναφέρει και τους λόγους που επιβάλλουν τη διακοπή.
 3. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας χρειαστεί αλλαγή επιβλέποντα, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων.
 4. Σε ειδικές περιπτώσεις (θέματα υγείας, ειδικών δεξιοτήτων φοιτητών/τριών, κλπ) η ανάθεση και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά την αντίστοιχη περίπτωση και με εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων του Τμήματος προς τη Γενική Συνέλευση.

Συγγραφή – Εξέταση πτυχιακής εργασίας

 1. H συγγραφή της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει είτε στα Ελληνικά, είτε στα Αγγλικά (απόφαση Συνέλευσης 357/12-6-2020). Στην περίπτωση συγγραφής της πτυχιακής εργασίας στα Αγγλικά, θα κατατίθεται επίσης εκτεταμένη περίληψη στα Ελληνικά και λεξιλόγιο απόδοσης όρων.
 2. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, οι δύο συνεπιβλέποντες ορίζονται αυτομάτως ως εξεταστές της πτυχιακής.
 3. Ο/Η φοιτητής/τρια καταθέτει το πλήρες κείμενο της πτυχιακής του εργασίας στον επιβλέποντα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.
 4. Η παρουσίαση/εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου. Η διαδικασία, ο χρόνος της παρουσίασης και της όλης εξέτασης καθορίζονται από τον/την επιβλέποντα/ουσα της πτυχιακής εργασίας και εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων της εκάστοτε πτυχιακής εργασίας.
 5. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν υποδείξεις του μέλους ΔΕΠ και επιβλέποντα και ακολούθως να προβεί σε εκτύπωση της πτυχιακής εργασίας.
 6. Ταυτόχρονα με την αίτηση ορκωμοσίας κατατίθενται ένα τυπωμένο αντίγραφο μαζί με άλλο ένα σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πληροφορικής και ακολούθως ο αρμόδιος υπάλληλος της Βιβλιοθήκης δίνει βεβαίωση κατάθεσης. Η βεβαίωση αυτή και το βαθμολόγιο που συντάσσει ο επιβλέπων της πτυχιακής (μέλος ΔΕΠ) προσκομίζονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πνευματική Ιδιοκτησία – Λογοκλοπή (Plagiarism)

 1. Λογοκλοπή (plagiarism) είναι «η χρήση της ιδέας και του κειμένου ενός/μιας άλλου/ης επιστήμονα/συγγραφέα χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αναγνώριση της πηγής της πληροφορίας[2][3]».
 2. Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων απαγορεύονται και οφείλουμε να ενεργούμε με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής νομοθεσίας και των εφευρέσεων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ν. 1733/1987, 1883/1990, 2029/1992, 2128/1993, π.δ. 77/1988, 16/1991, 321/2001, ν 8121 /1993).
 3. Η λογοκλοπή κατά τη συγγραφή οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας και φυσικά κατά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι ακαδημαϊκά, ηθικά και νομικά καταδικαστέα πρακτική.
 4. Συνεπώς κάθε χρήση αυτούσιου ή ευθέως μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να επισημαίνεται από τον/την συγγραφέα της πτυχιακής εργασίας με κατάλληλο τρόπο (π.χ. «εισαγωγικά και πλάγια γράμματα»), να αφορά μόνο μικρό αριθμό λέξεων εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Νόμου και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική αναφορά της πηγής.
 5. Σε κάθε πτυχιακή εργασία θα πρέπει στη δεύτερη σελίδα να αναφέρεται ρητώς ότι:

 

«Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής».

 

 1. Σε αναγνώριση της σημασίας της ακεραιότητας της πτυχιακής εργασίας, το τελικό κείμενο των εργασιών ελέγχεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα για εύρεση ενδείξεων λογοκλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει το ΑΠΘ (Turnitin) για το σκοπό αυτό. Κάθε εργασία που εμφανίζει επικαλύψεις με άλλες πηγές, αναθεωρείται κατόπιν υπόδειξης του/της επιβλέποντος/ουσας.
 2. Η αποτύπωση των πηγών από τον/την φοιτήτρια δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή συνθήκη για την αποδοχή της εργασίας, καθώς η τελευταία δεν μπορεί να είναι μια γενική συρραφή αναγνωρισμένων αναφορών, έστω εντός των επιτρεπόμενων ορίων λέξεων του νόμου αλλά προϊόν προσωπικής κατανόησης, ερμηνείας, ανάλυσης και συλλογής δεδομένων και ιδεών.

[1] https://elearning.auth.gr/course/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

[2] https://wts.indiana.edu/writing-guides/plagiarism.html

[3]https://www.lib.auth.gr/el/Πνευματικά δικαιώματα – Λογοκλοπή