Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Σύλλογος των φοιτητών άρχισε τις λειτουργίες του το Ακαδημαϊκό έτος 1992-93 με στόχο να συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη του Τμήματος και τη διασφάλιση της ικανοποιητικού επιπέδου εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Σύλλογος των φοιτητών δημιούργησε βιβλιοθήκη με αξιόλογα και σύγχρονα βιβλία που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών αλλά και το λογισμικό των εργαστηρίων με σκοπό τη βιβλιογραφική υ-ποστήριξη των μελών του.

Ο Σύλλογος ασχολείται με την ομαλή ένταξη του νεοεισαχθέντος φοιτητή στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Η ομαλή προσαρμογή των νεοεισαχθέντων φοιτητών στην ακαδημαϊκή φιλοσοφία απαιτεί την ατομική τους ενεργοποίηση και ευνοεί την επικοινωνία και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων τόσο σε επιστημονικό όσο και στο γενικότερο επίπεδο της λειτουργίας και των στόχων του Πανεπιστημίου.

Με σκοπό τον προβληματισμό και την ενημέρωση του συλλόγου για ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης και για την πορεία της επιστήμης της Πληροφορικής στην Ελλάδα και τον κόσμο, οργανώνονται ημερίδες με φοιτητές και καθηγητές.

Άλλοι στόχοι του συλλόγου είναι η ανάπτυξη του Τμήματος σε πολιτισμικό επίπεδο και η ενεργή παρουσία του σε ζητήματα που αφορούν την επιστήμη όπως ημερίδες και συνέδρια. Φιλοδοξία όλων είναι να μπορέσει το Τμήμα να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο ρόλο που η νέα εποχή του επιφυλάσσει, βοηθώντας τη μετάβαση της κοινωνίας της πόλης στη διεθνή κοινωνία των πληροφοριών.

Τα Διοικητικά Όργανα του Συλλόγου

Ο σύλλογος για την καλύτερη λειτουργία του εκλέγει επταμελές ΔΣ και πενταμελείς επιτροπές έτους. Όλοι οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται κατά τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται κάθε χρόνο στις αρχές Απριλίου.

Το ΔΣ των φοιτητών είναι το αρμόδιο για όλα τα φοιτητικά ζητήματα, για τα οποία όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη ΓΣ του συλλόγου, η οποία αποτελεί κυρίαρχο όργανο και συγκαλείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι επιτροπές έτους ασχολούνται με ειδικά ζητήματα που αφορούν το κάθε έτος. Οι εκπρόσωποι στη ΓΣ του Τμήματος συμμετέχουν στη διοίκηση του Τμήματος, ελέγχουν διαδικασίες όπως οι μετεγγραφές και συναποφασίζουν για τις λειτουργίες του Τμήματος όπως το πρόγραμμα σπουδών και η εκτέλεση του (φοιτητικά ζητήματα). Σε άλλα ζητήματα όπως η εκλογή εκλεκτόρων ή η κατανομή του προϋπολογισμού του Τμήματος έχουν μόνο δικαίωμα λόγου.

Τα διοικητικά όργανα που συμμετέχουν οι φοιτητές είναι η ΓΣ του Τμήματος, όπου οι εκπρόσωποι των φοιτητών αριθμούν το 50% των μελών ΔΕΠ και άλλα γενικότερα όργανα του Πανεπιστημίου όπως η Σύγκλητος.