Οργάνωση

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος: Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής

E-mail: lef@csd.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου

E-mail: gp@csd.auth.gr

Γραμματέας: Μηλώση Μαρία

Τηλέφωνο γραφείου: +30 2310998410
E-mail: info@csd.auth.gr

Με την αριθ. 3146/23-10-2017 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 3950/10-11-2017 τ.Β΄) ιδρύθηκαν οι εξής τομείς:

Α. Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

Β. Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

Γ. Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών