Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής του Φοιτητή/Φοιτήτριας

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται από τον κο Π. Κατσαρό σε συνεργασία με τους υπεύθυνους συνεργασιών ERASMUS στο τμήμα, βάση των προτιμήσεων των πανεπιστημίων που έχουν δηλώσει και των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω με σειρά προτεραιότητας:

  1. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών.
  2. Ακαδημαϊκή επίδοση-Μέσος όρος βαθμών από τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει ως εκείνη τη στιγμή (βγαίνει από την αναλυτική βαθμολογία που κατατίθεται).
  3. Σύνολο πιστωτικών μονάδων που έχουν επιτύχει (βγαίνει από την αναλυτική βαθμολογία που κατατίθεται).
  4. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας επιλογής τους.
  5. Επίπεδο σπουδών (Το επίπεδο σπουδών αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές). Προηγούνται οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων.
  6. Σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων.
  7. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό τύπο μοριοδότησης.