Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος on-line. Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Φωτογραφία
  • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά), βάσει του υποδείγματος Europass CV.
  • Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιλογή(στα ελληνικά)
  • Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
  • (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
  • (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
  • (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα “Χρήσιμα αρχεία”. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθησηβάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Προσοχή! Δεν απαιτείται η μεταφόρτωση (upload) άλλων δικαιολογητικών πέρα των παραπάνω. Τα στοιχεία της αναλυτικής βαθμολογίας κάθε φοιτητή θα διατεθούν στο ΤΕΕΠ αυτόματα μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.