Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό κείμενο για τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.