Προκήρυξη θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες

              Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει οχτώ (8) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

 

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Περιρρέουσα Ευφυία»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Στατιστικές μέθοδοι σε δεδομένα ραδιοβιολογικών διατάξεων»

Δύο (2) θέσσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση δεδομένων στα Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Εξόρυξη Γνώσης από τη Χρήση του Παγκόσμιου Ιστου»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνολογία Λογισμικού»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνολογία Απαιτήσεων στα πληροφοριακά συστήματα» 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15  Φεβρουαρίου τα εξής  δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.       

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.

 

 

                                                                            Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

                                                                                       Ι. ΒΛΑΧΑΒΑΣ

                                                                                         Καθηγητής