Κατάθεση δικαιολογητικών για μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με Οικονομικά Κριτήρια στο Τμήμα Πληροφορικής, βάσει του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια», να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής από την Πέμπτη 8-1-2015 μέχρι και την Πέμπτη 15-1-2015 και ώρες 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αναγράφονται και στην ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης:

α) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

β) Το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος και την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών δήλωσε στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2014. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συμπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την ψήφιση του Ν. 4274/2014 (Α΄ 147), δηλαδή μέχρι τις 14.07.2014.

γ) Τη βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.