Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής με ένσταση για το ακαδ. έτος 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών με ένσταση να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr (οι αιτούντες μετεγγραφή- ένσταση θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr), από Πέμπτη 7-12-2017 έως Παρασκευή 15-12-2017 και να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, και ώρες 11:00. έως 12:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2016.

5. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

7. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ΔΕΝ θα προβείτε σε διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης.