Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (εξέλιξη Α.Παπαδόπουλου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βάσεις Δεδομένων

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:
389/29-4-2015τ.Γ΄

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00000547601

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 216/3-12-2014

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:
6-7-2015

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 259/11-11-2015  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 219/14-10-2015).

Ο κ. Α.Παπαδόπουλος  στις 19/11/2015 όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Τιμ.Σελλή και Μ.Γαροφαλάκη.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 16-12-2015 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Α.Παπαδόπουλου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Μαρία Σπηλιοπούλου και Δ.Καραγιάννη.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 23-2-2016 εξέλεξε τον κ. Α.Παπαδόπουλο  στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».

Επί έξι (6) παρόντων μελών, ο κ.Α.Παπαδόπουλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.