Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή (εξέλιξη του Ν. Βασιλειάδη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Συστήματα Γνώσης

Βαθμίδα:
Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP3899

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 303/ 21-3-2018  συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 3-4-2018 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 4-5-2018 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε  στις 14-5-2018 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 24-5-2018 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ. Ν. Βασιλειάδη στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γνώσης» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.