Μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή κ. Π. Κατσαρού με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο “Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού”

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού

Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ.242/14-5-2014 ζήτησε με το έγγραφο αριθμ. 1116/27-5-2014 από την Κοσμητεία της ΣΘΕ την κίνηση διαδικασίας για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή κ. Π. Κατσαρού στο γνωστικό αντικείμενο “Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμιού”

H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 243/25-6-2014, συγκρότησε με την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της ΣΘΕ (συνεδρ. αριθμ.200/16-6-2014) την Ειδική Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή Π. Κατσαρού.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της στις 12-9-2014 επικύρωσε την πρόταση του κ. Κατσαρού για ορισμό αξιολογητών και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 9-12-2014 μονιμοποίησε τον κ. Κατσαρό στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού”

Επί έξι (6) παρόντων μελών ο κ. Κατσαρός έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.