Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μηχανική Μάθηση & Ανακάλυψη Γνώσης” (Εξέλιξη κ. Γ.Τσουμάκα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης

Βαθμίδα:
Επίκουρος καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:
123/6-2-2012 τ.Γ- Ημερομ.υποβολής αιτήσεων: έως και 23-4-2012

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Στη ΓΣΕΣ του Τμήματος αριθμ. 188/2-5-2012 συγκροτήθηκε το εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 23-5-2012 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Στην συνεδρίαση της ΓΣ αριθμ. 221/17-10- 2012 έγινε η εκλογή. Επί συνόλου 15 εκλεκτόρων, παρόντες ήταν οι 13 και ο κ. Τσουμάκας έλαβε 13 θετικές ψήφους.