Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστική Νοημοσύνη” (Εξέλιξη κ. Α.Τέφα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Υπολογιστική Νοημοσύνη

Βαθμίδα:
Επίκουρος καθηγητής (από εξέλιξη)

ΦΕΚ Προκήρυξης:
1244/30-12-2012 τ.Γ- Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: έως και 26 Μαρτίου 2012

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Στην ΓΣΕΣ του Τμήματος αριθμ. 187/4-4-2012 ορίστηκε το εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στις 2-5-2012 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε στην Γραμματεία στις 13-6-2012 την εισηγητική έκθεση

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Στην ΓΣ του Τμήματος αριθμ. 218/11-7-2012 έγινε η εκλογή. Επί συνόλου 15 εκλεκτόρων, παρόντες ήσαν 14, οι 2 μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κ. Α. Τέφας έλαβε 14 θετικές ψήφους ενώ κανένας άλλος υποψήφιος δεν έλαβε ψήφο. Ο κ. Α.Τέφας εκλεγεται στη θέση του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστική Νοημοσύνη”.