Μονιμοποίηση του επικ. καθηγητή με θητεία κ. Ν. Τσίτσα με Γνωστικό Αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση”

Γνωστικό Αντικείμενο:
Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 248/17-12-2014 ζήτησε με το έγγραφο αριθμ. 652/19-12-2014 από την Κοσμητεία της ΣΘΕ την κίνηση της διαδικασίας για την μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή κ. Ν. Τσίτσα στο γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση”.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 251/1-4-2015, συγκρότησε με την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της ΣΘΕ (συνεδρ. αριθμ. 231/13-3-2015) την Ειδική Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή Ν. Τσίτσα.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της στις 28/4/2015 επικύρωσε την πρόταση του κ. Τσίτσα για ορισμό αξιολογητών και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 30-6-2015 αποφάσισε την μονιμοποίηση του κ. Τσίτσα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωτισκό αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση”.

Επί πέντε παρόντων μελών ο κ. Τσίτσας έλαβε πέντε θετικές ψήφους.