Προκήρυξη επτά θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει επτά (7) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στην  παρακάτω  περιοχή:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Οπτικές Επικοινωνίες»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση Δεδομένων στα Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη»

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 16/12/2015 τα εξής  δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.