Μία (1) υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με το Rice University

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (https://www.iit.demokritos.gr/), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με το
Rice University, ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη μίας (1) θέσης στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές.
– Complex event recognition
– Cost-aware robot motion planning
– Data mining and indexing over sequences and graphs using distributed computation paradigms
(https://www.iit.demokritos.gr/news/call-2015-department-computer-science-rice-university-usa)

Πληροφορίες για τα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο
https://www.iit.demokritos.gr/news/call-2015-department-computer-science-rice-university-usa-1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 13/03/2015