Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. 2019

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής ΕΔΙΠ

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής ΕΤΕΠ