Κατάθεση Αιτήσεων για το Στεγαστικό Επίδομα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι του φοιτητικού  στεγαστικού επιδόματος  είναι οι προπτυχιακοί  φοιτητές εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή το Τμήμα.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή.

Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι  στεγαστικού επιδόματος υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης) στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας, Γραφείο 9, και ώρες 12μ με 1.00μμ (μετά από τηλ. Επικοινωνία στο 998164) για περισσότερες πληροφορίες, με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από την Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Κατά το πρώτο έτος αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικία Δ.Ο.Υ. (εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε 9) όλων των μελών της οικογενείας
(ο ίδιος ο φοιτητής  ή  ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους). Σε περίπτωση υποβολής εντύπων Ε9 σε προηγούμενα από το τελευταίο έτος (2014), συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή 
(από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή).

6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά
(επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή (επικυρωμένο από την Εφορία).

8. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

 

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

Προσοχή δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής (γονέας).

 

Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής  όταν:

α)Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.

β)Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.

γ)Είναι πάνω από 25 ετών.

δ)Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται και το Ε1 του γονέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος.

 

Η γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας.

 

Aίτηση στεγαστικού επιδόματος

Υπεύθυνη δήλωση