ΕΔΒΜ45_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 80070/2017 στο πλαίσιο του έργου 94831 «ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκαν ​ στις 28/09/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα πρακτικά αξιολόγησης τ​ου Τμήματος Πληροφορικής

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%9D%CE%A346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D6%CE%9A  

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/19252?ReturnToPage=2&PageSize=10