Σχετικά με την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου σχετικά με την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ