Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα (συν)διοργανώνει τα παρακάτω τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλεόν το τμήμα διοργανώνει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Πληροφορική και Επικοινωνίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορική και Επικοινωνίες του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στόχος του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Στόχος του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής του Διαδικτύου, του Παγκόσμιου Ιστού και των σχετικών τεχνολογιών καθώς και η αναβάθμιση της έρευνας στο αντικείμενο αυτό όπου θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Πληροφορική και Διοίκηση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στόχος του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης.

Ιατρική Πληροφορική

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής των Τμημάτων Πληροφορικής, Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Στόχος του είναι η εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική.