Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις || Άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός || Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ. || Άρθρο 4: Διδάσκοντες || Άρθρο 5: Κατηγορίες Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε. || Άρθρο 6: Διαδικασία Εισαγωγής Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε. || Άρθρο 7: Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε. || Άρθρο 8: Χρονική Διάρκεια || Άρθρο 9: Επιβλέπον καθηγητής του Τμήματος || Άρθρο 10: Εγγραφή-Φοίτηση-Εξετάσεις για Απόκτηση Μ.Δ.Ε. || Άρθρο 11: Μαθήματα || Άρθρο 12: Βαθμολογία – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Όροι απονομής Μ.Δ.Ε. || Άρθρο 13: Γλώσσα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας || Άρθρο 14: Υποτροφίες- Ανταμοιβές – Ανάθεση επικουρικού έργου || Άρθρο 15: Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος || Άρθρο 16: Αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων || Άρθρο 17: Οικονομική Διαχείριση || Άρθρο 18: Οδηγός Σπουδών και Ιστοσελίδα || Άρθρο 19: Έναρξη Ισχύος

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

To Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (220/1-4-2015), προβλέπει τη διάρθρωσή του και ορίζει τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του.

Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος Ε.Κ.Λ. βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, την αριθμ. 203929/Z1/2014 (ΦΕΚ 3427 τ.Β’/19-12-2014) υπουργική απόφαση λειτουργίας του Π.Μ.Σ., και τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” έχει ως αντικείμενο την δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής του Διαδικτύου, του Παγκόσμιου Ιστού και των σχετικών τεχνολογιών καθώς και στην αναβάθμιση της έρευνας στο αντικείμενο αυτό όπου θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την ανωτέρω εξειδίκευση.

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και προβλεπόμενων διαδικασιών απονέμεται Μεταπτυχιακός τίτλος στο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός»

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

1. Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” είναι:

1.1 Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Α.Π.Θ. με αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο εδ. α) του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008

1.2 Η Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους καθηγητές του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την έγκριση εισηγήσεων και προτάσεων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων σύμφωνα με το εδ. β) του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008, την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. που αφορά στην υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και τα σχετικά οικονομικά θέματα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα Ε.Κ.Λ.

2. Συνιστάται θέση Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» του Α.Π.Θ. Τη θέση Δ.Μ.Σ. κατόπιν εκλογής καταλαμβάνει καθηγητής του Τμήματος από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε.Μ.Σ. ή απ’ ευθείας στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. Η θητεία του αρχίζει την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) απαρτίζεται από τον Δ.Μ.Σ., ως πρόεδρο, και τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ. Τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι καθηγητές του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ σύμφωνα με το εδ. γ) του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008. Η θητεία της Σ.Ε.Μ.Σ. αρχίζει την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών της Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει νέα μέλη ως αντικαταστάτες καθώς και τη θητεία τους. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ακολούθως:

 • Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικώς με
  • τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων καθώς και των εξετάσεων του φθινοπωρινού και του εαρινού εξαμήνου,
  • την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων,
  • τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων,
  • κάθε άλλη λειτουργική διευθέτηση.
 • Εξετάζει τους καταλόγους επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. όπως έχουν διαμορφωθεί από την Επιτροπή Επιλογής και εισηγείται σχετικώς στη Γ.Σ.Ε.Σ.
 • Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις της συνέλευσης των καθηγητών του ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. και την ανάθεση διδακτικού έργου και εισηγείται σχετικώς στη Γ.Σ.Ε.Σ.
 • Μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Π.Μ.Σ. “ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ”.
 • Εισηγείται δια του Δ.Μ.Σ. στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικώς με τις ακολουθητέες τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του Π.Μ.Σ.
 • Καταθέτει και εισηγείται δια του Δ.Μ.Σ. στη Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση :
  • τον οικονομικό απολογισμό για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μέσα στον επόμενο Σεπτέμβριο κάθε έτους και
  • τον προϋπολογισμό του επόμενου ακαδημαϊκού έτους μέσα στον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί η εκάστοτε αρμοδιότητα από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Γραμματέας της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται ο/η εκάστοτε Γραμματέας του Τμήματος.

4. Συγκροτείται Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την υποστήριξή του. Κάθε Επιτροπή ή άλλη δραστηριότητα, που προβλέπεται από τον παρόντα Ε.Κ.Λ., επικουρείται στο έργο της από μέλος της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ.

5. Την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

 Άρθρο 4: Διδάσκοντες

Η Γ.Σ.Ε.Σ αναθέτει διδακτικά καθήκοντα σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος και κατά προτεραιότητα σε :

 • Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος.
 • Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Ομότιμους, Επισκέπτες Καθηγητές, Εντεταλμένους Επίκουρους Καθηγητές και Ειδικούς Επιστήμονες.
 • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων κέντρων ή ινστιτούτων της αλλοδαπής.
 • Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., μετά από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ..

Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των καθηγητών και των Λεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ στο Π.Μ.Σ «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός». 

Άρθρο 5: Κατηγορίες Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε.

 1. Στο Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” γίνονται δεκτοί για απόκτηση Μ.Δ.Ε. πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, ή πτυχιούχοι σχολών Θετικών Επιστημών με ισχυρό υπόβαθρο στην πληροφορική ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
 2. Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω (άρθρο 5, παρ. 1) κατηγοριών που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων της τρέχουσας παρ. 5.2 προσδιορίζονται απο την Σ.Ε.Μ.Σ. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να ικανοποιηθούν με:

 • παρακολούθηση των μαθημάτων και εξέταση κατά το χρονοδιάγραμμα του Π.Π.Σ.,
 • ειδική εξέταση από το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.

Η εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε προπτυχιακό μάθημα θεωρείται επιτυχής, όταν η βαθμολογία του είναι τουλάχιστον έξι (6) σε κλίμακα 0-10. Αρωγός του μεταπτυχιακού φοιτητή στην προσπάθεια αυτή είναι ο επιβλέπων καθηγητής του Τμήματος. (όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο αρ. 9).

Άρθρο 6: Διαδικασία Εισαγωγής Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε.

1.Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. προκύπτει με βάση την υπουργική απόφαση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. και ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 20 φοιτητές.. Η κατανομή των θέσεων του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατ’έτος σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και την ορθολογική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

2. Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η Σ.Ε.Μ.Σ. που αποφασίζει για :

 • τα προσόντα των υποψηφίων,
 • τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
 • το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων στον Τύπο και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων,
 • το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και πρόσκλησης σε συνέντευξη,
 • την προθεσμία εγγραφών.

Η Σ.Ε.Μ.Σ. επικουρείται από Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), που αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος και ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι Ε.Ε. πραγματοποιούν τις προσωπικές συνεντεύξεις, εισηγούνται στη Σ.Ε.Μ.Σ. τη συνολική βαθμολογία κάθε φοιτητή και υποβάλλουν σχετικό κατάλογο κατάταξης όλων των υποψηφίων.

3. Το μέλος της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. που επικουρεί τη Σ.Ε.Μ.Σ. φροντίζει για την :

 • έγκαιρη διάθεση των εντύπων από την ιστοσελίδα του Τμήματος,
 • διεκπεραίωση της (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας που σχετίζεται με την υποβολή υποψηφιοτήτων (παραλαβή, αποστολή εντύπων)
 • συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συνημμένων εγγράφων σ’ αυτές και την προώθησή τους στη Σ.Ε.Μ.Σ.

4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι:

 • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος),
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών,
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (Lower, Proficiency κλπ, για αλλοδαπούς πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν),
 • Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
 • Δύο (2) φωτογραφίες,
 • Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας (αναπροσαρμόσιμο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.) πληρωτέο σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

5. Για τη συμμετοχή των φοιτητών που είναι στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών (σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 2) στη διαδικασία επιλογής, αντί αντιγράφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου με την προϋπόθεση ότι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

6. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός και ένας/μία υπότροφος του ΙΚΥ ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία αλλοδαπός/η υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να είναι περισσότεροι του ενός σε κάθε κατηγορία.

Άρθρο 7: Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων για Απόκτηση Μ.Δ.Ε.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που προσβλέπουν σε Μ.Δ.Ε. γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στον Ν. 3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 1. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
 2. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα βασικά μαθήματα, με συντελεστή βαρύτητας 40%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου προπτυχιακών σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι και μισό (6.5) της κλίμακας 0-10.
 3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 5%.
 5. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης από τις Ε.Ε., η Σ.Ε.Μ.Σ. κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους στο Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. (επιτυχόντες) και τους επιλαχόντες.

Οι εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. “ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” για απόκτηση Μ.Δ.Ε. πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός τακτής προθεσμίας που αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.λ.π. επιλαχών. Κατά την εγγραφή του ο υποψήφιος καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο εξάμηνο (αναπροσαρμόσιμο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.) σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 8: Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα. Πάροδος του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή του Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, η χρονική διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου είναι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου, και του εαρινού εξαμήνου είναι από την 16η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μέχρι 12 μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μόνο για αποδεδειγμένα και αιτιολογημένους σοβαρούς λόγους (π.χ.υγείας). Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 9: Επιβλέπων καθηγητής του Τμήματος

Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής για απόκτηση Μ.Δ.Ε. δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. έναν καθηγητή του Τμήματος που είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., ως επιβλέποντα σύμφωνα με το αρ.5 της παρ. 4 του Ν. 3685/2008. Ο επιβλέπων καθηγητής του Τμήματος συμβουλεύει τον μεταπτυχιακό φοιτητή για την πορεία των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Ένας καθηγητής του Τμήματος δεν μπορεί να είναι επιβλέπων/ουσα περισσοτέρων των πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος του Π.Μ.Σ. Ο επιβλέπων/ουσα μπορεί να αλλάξει μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή ή του επιβλέποντα. Επίσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αλλάξει επιβλέποντα κατά την επιλογή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Άρθρο 10: Εγγραφή-Φοίτηση-Εξετάσεις για Απόκτηση Μ.Δ.Ε.

 1. Το Μάϊο κάθε ακαδημαϊκού έτους, με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ ορίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που θα προσφερθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων στους διδάσκοντες του.
 2. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προσφέρονται είτε το φθινοπωρινό είτε το εαρινό εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και ενδεχομένως φροντιστήρια, εργαστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων ανά εξάμηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να μειωθεί κατά τρεις (3) το πολύ εβδομάδες. Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 80% των πραγματικών ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και του καταχωρίζεται βαθμός μηδέν (0) στο σχετικό μάθημα.
 3. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε τακτή προθεσμία από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία αποφασίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανανεώνουν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. και δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν ή την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία που θα ξεκινήσουν ή που θα συνεχίσουν να εκπονούν. Η δήλωση μαθημάτων ή/και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επέχει τη θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής και συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων. Σε κάθε εξάμηνο, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων του Π.Μ.Σ., στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας φοιτητής, είναι τέσσερα (4) συν ενδεχομένως προπτυχιακά μαθήματα, που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο. Με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μεταπτυχιακός φοιτητής του οικείου Π.Μ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα σε ισότιμα και αντίστοιχα Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. συνεκτιμώνται οι γνώμες του διδάσκοντος του οικείου μαθήματος και του επιβλέποντος καθηγητή.
 4. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει η Σ.Ε.Μ.Σ. Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο εντός μίας (1) εβδομάδας μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου.
 5. Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών τα 5 άτομα για την διεξαγωγή μαθήματος.

Άρθρο 11: Μαθήματα

Ενδεικτικά μαθήματα:

 1. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 2. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 3. Βάσεις Δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού
 4. Διαδίκτυο Υπηρεσιών και Αντικειμένων
 5. Δικτυακές Υποδομές
 6. Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
 7. Εικονικά Περιβάλλοντα και Παιχνίδια στον Παγκόσμιο Ιστό
 8. Εξόρυξη και Ανάκτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
 9. Εξόρυξη σε Μεγάλα Δεδομένα
 10. Κατανεμημένη Επεξεργασία σε Πλέγματα και Νέφη
 11. Κοινωνικά Μέσα
 12. Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό
 13. Πολύπλοκα Συστήματα
 14. Σημασιολογικός Ιστός
 15. Συστήματα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
 16. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση
 17. Φορητές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναθεωρείται κάθε έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008. Καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θεωρείται ισότιμη βαθμολογικά με τέσσερα (4) μαθήματα.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Σ.Ε.Σ. 

Άρθρο 12: Βαθμολογία – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Όροι απονομής Μ.Δ.Ε.

 1. Οι βαθμοί επιτυχίας φοιτητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα αναφέρονται στην κλίμακα 0-10 με ακρίβεια μισής μονάδας. Επιτυχής βαθμολογία θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα ή για τυχόν προπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 2. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οκτώ (8) μαθήματα του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου και να εκπονήσει την μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία στο τρίτο εξάμηνο.
 3. Οι πρωτοετείς φοιτητές που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρ. 6 του παρόντος Ε.Κ.Λ., οφείλουν να περατώσουν επιτυχώς τα σχετικά μαθήματα στο πρώτο έτος σπουδών τους.
 4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο 3ο Εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος τρέχοντος ερευνητικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος (διδάσκοντα που έχουν επιλέξει). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν κάθε ακαδημαϊκό έτος οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και είναι σχετική με το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται εντός του 3ου ή ανώτερου εξαμήνου σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν το θέμα που επέλεξαν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. και η δήλωση αυτή επέχει τη θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής για το 3ο εξάμηνο σπουδών και συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) μαθήματα του Π.Μ.Σ., όπως ορίζει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, που ορίζεται με πρόταση του επιβλέποντα προς τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από τον επιβλέποντα και δύο μέλη διδασκόντων όπως αυτοί ορίζονται στο άρ. 5 του παρόντος Ε.Κ.Λ. του τμήματος, τα οποία έχουν γνωστικό αντικείμενο συγγενές με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 6. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται και εξετάζονται τον Φεβρουάριο ή τον Σεπτέμβριο, για το χειμερινό ή θερινό εξάμηνο αντίστοιχα, και σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στα χρονικά αυτά πλαίσια οι φοιτητές κάνουν ανανέωση εγγραφής συνοδευόμενη κάθε φορά από καταβολή του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων και για τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα ως «συνέχιση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας», συνοδευόμενη από έκθεση προόδου του διδάσκοντα, μόνον μέσα στο μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα σπουδών (συνολικά πέντε [5] ακαδημαϊκά εξάμηνα). Άριστη (βαθμός δέκα [10]) θεωρείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που περιέχει δημοσιευμένο ή υποβληθέν προς δημοσίευση πρωτότυπο ερευνητικό ή τεχνολογικό έργο.
 7. Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που
 • έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα οκτώ (8) μαθήματα (παρ. 3 άρθρο 10)
 • έχουν εκπονήσει επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξειδίκευσης σε θέμα σχετικό με την επιλεχθείσα κατεύθυνση εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 8 του παρόντος Ε.Κ.Λ.

Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται κατά τα 8/12 από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά τα 4/12 από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα διπλώματα Μ.Δ.Ε. απονέμονται κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών.

8.  Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή απέτυχε :

 • να εξετασθεί επιτυχώς στα οκτώ (8) μαθήματα (παρ. 7 του παρόντος άρθρου) εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 8 του παρόντος Ε.Κ.Λ., είτε :
 • να ικανοποιήσει το κριτήριο επιτυχούς παρακολούθησης των προπτυχιακών μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ. (παρ. 2 του άρ. 5) εντός του πρώτου έτους σπουδών του στο Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» Α.Π.Θ., είτε
 • να εξετασθεί επιτυχώς στη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 8 του παρόντος ΕΚΛ, είτε
 • να εξετασθεί επιτυχώς σε τρία δηλωμένα μεταπτυχιακά μαθήματα (η επανειλημμένη αποτυχία στο ίδιο μεταπτυχιακό μάθημα που έχει δηλωθεί περισσότερες από μία φορές προσμετράται κάθε φορά ως μια ξεχωριστή αποτυχία). Ως αποτυχία σε ένα δηλωμένο μάθημα νοείται και η μη προσέλευση στις εξετάσεις ή η υπέρβαση των επιτρεπόμενων απουσιών στις παραδόσεις.

τότε οι σπουδές του διακόπτονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

9.  Μεταπτυχιακός φοιτητής που απέτυχε σ’ ένα μάθημα υποχρεώνεται να το παρακολουθήσει από την αρχή ή δύναται να εγγραφεί σ’ άλλο μάθημα του ιδίου ή άλλου εξαμήνου σε μελλοντικό εξάμηνο σπουδών. Όσοι απέτυχαν σε μαθήματα που δεν προσφέρονται εφ’εξής, εγγράφονται στα προσφερόμενα μαθήματα που προσφέρονται στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

10. Μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα πέραν των 4 μαθημάτων ανά εξάμηνο και των 8 μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, μπορεί να το αιτηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. σε συμπληρωματική αίτηση και η αίτηση του θα εξετασθεί από τον εκάστοτε διδάσκοντα για τη δυνατότητα ικανοποίησης της. Η βαθμολογία των μαθημάτων της συμπληρωματικής δήλωσης δεν προσμετράται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση κατόπιν αίτησης του φοιτητή.

Άρθρο 13: Γλώσσα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων κρίνει διαφορετικά, οπότε η Μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 14: Υποτροφίες- Ανταμοιβές – Ανάθεση επικουρικού έργου

 1. Κύρια απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι οι μεταπτυχιακές τους σπουδές.
 2. Σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητές του το Τμήμα μπορεί να χορηγεί υποτροφία/ες με σκοπό την επιβράβευση των επιδόσεων ή/και τη δημιουργία κινήτρων καλύτερης επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η οποιαδήποτε υποτροφία συνεπάγεται την υποχρέωση εκτέλεσης επικουρικού (διδακτικού) έργου, όπως διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, συνδρομή των προπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων κ.ο.κ. 

Άρθρο 15: Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος

Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, και κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου αποτιμάται σε τριάντα (30)  πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Στο Μ.Δ.Ε. προβλέπεται η επισύναψη παραρτήματος διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρ. 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ.β’).

Άρθρο 16: Αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων

Στο Π.Μ.Σ. “ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” πραγματοποιείται αξιολόγηση διδασκόντων, μαθημάτων και φοιτητών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το μάθημα, ενώ ο διδάσκων επίσης αξιολογεί το ακροατήριο και το μάθημα με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ, μπορεί να πραγματοποιηθούν ειδικές δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. ανάλυση κατανομής βαθμολογίας μαθημάτων ή/και Μ.Δ.Ε.).

Άρθρο 17: Οικονομική Διαχείριση

Η οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ “ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός ” γίνεται από σχετικό οικονομικό έργο με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» που τηρεί η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Ο Δ.Μ.Σ. είναι επιστημονικώς υπεύθυνος αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τα έσοδα αυτού του οικονομικού έργου προέρχονται από ότι προβλέπεται στην 203929/Z1/2014 (ΦΕΚ 34270 τ.Β’/19-12-2014) υπουργική απόφαση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Τα παράβολα εξέτασης υποψηφιότητας για Μ.Δ.Ε. και το ποσό των διδάκτρων σε κάθε εξάμηνο ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 18: Οδηγός Σπουδών και Ιστοσελίδα

Κάθε χρόνο εκδίδεται ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. και διανέμεται ηλεκτρονικά στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τον εσωτερικό κανονισμό που προβλέπει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το Π.Μ.Σ. Ο οδηγός σπουδών και η ιστοσελίδα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όμως σε κάθε περίπτωση έγκυρες πληροφορίες σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα θέματα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 19: Έναρξη Ισχύος

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός έχει ισχύ από την ημέρα της έγκρισης του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και δεν προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Η αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.