ΠΜΣ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” έχει ως αντικείμενο την δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής του Διαδικτύου, του Παγκόσμιου Ιστού και των σχετικών τεχνολογιών καθώς και στην αναβάθμιση της έρευνας στο αντικείμενο αυτό όπου θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την ανωτέρω εξειδίκευση.