Δήλωση Μαθημάτων

Ο φοιτητής καλείται να διαβάσει προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνει ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσει σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ο συντονιστής Erasmus του τμήματος μπορεί να βοηθήσει τον φοιτητή με την επιλογή μαθημάτων συζητώντας τις επιλογές του φοιτητή και υποδεικνύοντας αλλαγές. Επισυνάπτεται ενδεικτική λίστα μαθημάτων που επέλεξαν φοιτητές ERASMUS προηγούμενων ετών στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Η κατοχύρωση ενός εξαμήνου απαιτεί 30 ECTS ή 60 ECTS για ένα χρόνο.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής αίτηση αναγνώρισης των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο υποδοχής πριν την αναχώρηση του, επισυνάπτοντας και την ύλη των μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής με τη συγκατάθεση(υπογραφή) των αντίστοιχων διδασκόντων για τα μαθήματα που επιθυμεί ο φοιτητής να αντιστοιχηθούν.

Ο φοιτητής πρέπει επίσης να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές και να την πάει στον συντονιστή Erasmus του τμήματος για να την υπογράψει καθώς και στον προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για να την υπογράψει ως Insitutional Coordinator. Όταν φτάσει στο ίδρυμα υποδοχής, ο φοιτητής πρέπει μέσα σε δύο εβδομάδες να στείλει υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το ίδρυμα υποδοχής αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές.