Προσκόμηση Βαθμολογίας

Όταν ο φοιτητής/φοιτήτρια επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει στον υπεύθυνο ERASMUS του τμήματος του/της επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου υποδοχής όπου να αναφαίνεται ο τίτλος του μαθήματος, ο εκεί βαθμός, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί ή το ποσοστό 100*n/Ν (όπου n o αριθμός των φοιτητών που έχει μεγαλύτερο ή ίσο με το συγκεκριμένο βαθμό και N το σύνολο των φοιτητών).

Κλίμακα ECTS % ποσοστό φοιτητών που κανονικά λαμβάνουν το βαθμό αυτό Ορισμοί
A 10 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
B 25 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
C 30 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
D 25 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
E 10 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
FX ΜΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

Η Γραμματεία του τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής/φοιτήτρια εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει, για κάθε μάθημα που ο φοιτητής επέλεξε, παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό έτυχε αναγνώρισης καθώς και τις ECTS μονάδες που έλαβε και τη βαθμολογία του (πιστοποιητικό αναγνώρισης μαθημάτων).