Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Ο φοιτητής λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ανάλογα με την χώρα προορισμού. Μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες κατά τη διάρκεια της φοίτησης του, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Παραδείγματα:

  • Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες)
  • Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.
  • Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

Μπορείτε να δείτε στο ΤΕΕΠ αναλυτικές πληροφορίες για την χρηματοδότηση καθώς και την διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετα την επιλογή του, ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που περιγράφεται στο ΤΕΕΠ. Αρχικά λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούται και το υπόλοιπο 20% κατατίθεται αφού επιστρέψει και εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Ο φοιτητής πρέπει να πάρει το 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων. Στην περίπτωση μεταπτυχιακών 2ου και 3ου κύκλου πρέπει να έχει προαγώγιμο βαθμό ή αξιολογική θετική κατάταξη με τη μορφή που προβλέπεται στη δράση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση.
  2. Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί σε τουλάχιστον ν-1 μαθήματα, όπου ‘ν’ ο αριθμός μαθημάτων που καταγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές.