Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή»

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:  1163/16-11-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP390, APP388, APP378

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 236/21-7-2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

25-1-2017

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 246/ 5-4-2017 συγκρότησε το ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα.

Το Εκλεκτορικό Σώμα στην συνεδρίαση του στις 11/5/2017 όρισε τριμελή Εισηγητική Επιτροπή.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Τα Εκλεκτορικά Σώματα στις συνεδριάσεις τους στις 6-7-2017 κήρυξαν τις διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων στην βαθμίδα του Καθηγητή και στην βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή άγονες.

Το Εκλεκτορικό Σώμα στη συνεδρίασή της 20-7-2017 εξέλεξε τον κ. Χ. Κατσάνο στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή».

Επί οκτώ (8) παρόντων μελών, ο κ.Χ. Κατσάνος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.