Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Ε.Αγγελή)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Στατιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Βαθμίδα:
Καθηγητής 

 ΦΕΚ Προκήρυξης:
1001/8-10-2015 τ.Γ΄

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00000809910

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 221/6-5-2016

Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής των Δικαιολογητικών:
11-12-2015

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 263/13-4-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 227/21-3-2016).

Ο κ. Ε.Αγγελής  στις 22-4-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Διομήδη Σπινέλλη και Μαρία Βίρβου.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 16-12-2015 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Ε.Αγγελή και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Spiro Mancoridi και Νικόλαο Ματσατσίνη.   

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 12-7-2016 εξέλεξε τον κ.Ε.Αγγελή στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Πληροφοριακά Συστήματα».

Επί έξι (6) παρόντων μελών, ο κ.Ε.Αγγελής έλαβε έξι  (6) θετικές ψήφους.