Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστική Νοημοσύνη” (αίτηση εξέλιξης Α. Τέφα)

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Α. Τέφα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Υπολογιστική Νοημοσύνη

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:  596/29-6-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00001359834

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 231/9-3-2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

5-9-2016

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 270/2-11-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 237/19-10-2016).

Ο κ. Α. Τέφας στις 9-11-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Στέφανο Κόλλια και Νικόλαο Παπαμάρκο.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 2-12-2016 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Α. Τέφα και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Νικόλαο Παραγυιό και Κωνσταντίνο Πλατανιώτη.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 8-2-2017 εξέλεξε τον κ. Α. Τέφα στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Επί έξι (7) παρόντων μελών, ο κ. Α. Τέφας έλαβε έξι (7) θετικές ψήφους.