Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών” (αίτηση εξέλιξης Α. Μήλιου)

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Α. Μήλιου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών

Βαθμίδα:
Καθηγήτρια στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

ΦΕΚ Προκήρυξης:  278/23-3-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00001131641

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 229/9-12-2015

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

6-6-2016

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 266/13-7-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 235/7-7-2016).

Η κ. Α Μήλιου στις 19-7-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου της, τους κ.κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο και Μιχάλη Ζέρβα.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 13-9-2016 επικύρωσε τη πρόταση της κ. Α. Μήλιου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Γεώργιο Παύλου και Dimitra Simeonidou.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 28-11-2016 εξέλεξε την κ. Α. Μήλιου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Οπτικών Εποινωνιών».

Επί έξι (6) παρόντων μελών, η κ.Α. Μήλιου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.