Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Πληροφορική”

Γνωστικό Αντικείμενο:
Μουσική Πληροφορική

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:. 92/10-2-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 1044230

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 224/30-9-2015

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

15-4-2016

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 266/13-7-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 235/7-7-2016).

Ο κ. Ε. Μπενέτος στις 19-7-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Σέργιο Θεοδωρίδη και Γεώργιο Κουρουπέτρογλου.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 12-9-2016 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Ε. Μπενέτου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Γεώργιο Τζανετάκη και Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 30-11-2016 εξέλεξε τον κ. Ε. Μπενέτο στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Πληροφορική».

Επί έξι (6) παρόντων μελών, ο κ.Ε. Μπενέτος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.