Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Ν.Νικολαϊδη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Γραφικά Υπολογιστών – Ψηφιακή Σύνθεση Εικόνων

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:
1002/8-10-2015 τ.Γ΄

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00000810306

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 221/6-5-2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:
11-12-2015

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 263/13-4-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 227/21-3-2016).

Ο κ. Ν.Νικολαϊδης  στις 19-4-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Πλατανιώτη και Νικόλαο Παραγυιό.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 16-12-2015 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Ν.Νικολαϊδη και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Κώστα Δανιηλίδη και Jean-Luc Degelay.  

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 15-7-2016 εξέλεξε τον κ.N.Νικολαϊδη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών – Ψηφιακή Σύνθεση Εικόνων».

Επί επτά (7) παρόντων μελών, ο κ.Ν.Νικολαϊδης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους.