Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (εκλογή Γ. Κεραμίδα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP6099

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 313/17-9-2018  συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 17-10-2018 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 24-1-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 25-1-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 5-2-2019 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Γ. Κεραμίδα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.