Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες» (εξέλιξη Ν. Πλέρου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Οπτικές Επικοινωνίες

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP8034

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 19-12-2018 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 25-1-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 8-3-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 8-3-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 18-4-2019 επί δέκα (10) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Ν. Πλέρου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες» με δέκα (10) θετικές ψήφους.