Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού» (εξέλιξη Π. Κατσαρού)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP7476

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 14-11-2018 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 12-12-2018 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 16-1-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 17-1-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 14-2-2019 επί οκτώ (8) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Π. Κατσαρού στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού» με οκτώ (8) θετικές ψήφους.