Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ασύρματα Δίκτυα” (αίτηση εξέλιξης Π.Νικοπολιτίδη)

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ασύρματα Δίκτυα

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:  108/8-2-2017 τ.Γ΄.

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  (ΑΡΡ805)

Αριθμός Συνεδρίασης Προκήρυξης θέσης:

Γ.Σ.Ε.Σ. 233/25-5-2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

18-4-2017

Υποψηφιότητες:

Βενέτης Κανακάρης

Λέανδρος Μαγλάρας

Πέτρος Νικοπολιτίδης

Hoon Ko

Σχετικά Έγγραφα 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 247/ 3-5-2017 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα  

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 10-5-2017 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 12-6-2017 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε  στις 12-6-2017 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:  

Η Συνέλευση του Τμήματος σε κοινή συνεδρίαση  με το εκλεκτορικό σώμα  στις 23-6-2017 εξέλεξε τον κ.Π.Νικοπολιτίδη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Δίκτυα».

Επί δέκα (10) παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος, ο κ.Π.Νικοπολιτίδης έλαβε (10) θετικές ψήφους.