Θέση στη βαθμίδα καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Λογισμικού” (Εξέλιξη του κ. Ι. Σταμέλου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνολογία Λογισμικού

Βαθμίδα:
Καθηγητής α’ βαθμίδας

ΦΕΚ Προκήρυξης:
950/27-8-2013 τ.Γ’

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 200/17-4-2013

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:
2013-11-06

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 239/29-1-2014 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 192/20-12-2013).

Ο κ. Σταμέλος με το από 12-2-2014 έγγραφό του πρότεινε δύο αξιολογητές του έργου του.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της στις 5-3-2014 επικύρωσε την πρόταση του κ. Σταμέλου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 5-6-2014 εξέλεξε τον κ. Σταμέλο στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Λογισμικού”.

Επί έξι (6) παρόντων μελών ο κ. Σταμέλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.