Μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Κ.Τσίχλα με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα»

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Βαθμίδα:
Μονιμοποίηση στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP T2461

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 250/19-7-2017 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. 

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 15-11-2017 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 20-12-2017  η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε  στις 22-12-2017 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 9-1-2018  επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ.Κ.Τσίχλα  στη βαθμίδα του επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα » με έντεκα (11) θετικές ψήφους.